Nyomtatás

Emlékeztető a 2017. október 17-i elnökségi ülésről

on .

Az egyesület elnökségének 2017. október 17-i üléséről készült emlékeztetőt ITT OLVASHATJÁK

Nyomtatás

Nyilvános elnökségi ülés (2017. október 17.)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.) elnökségi ülésére 2017. október 17., kedd 14:00 órakor kerül sor. Helyszín: Budapest, III. kerület, Mókus u. 1-3.

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. Az éves költségvetés felhasználása 2017. szept. 30-ig. Az év végéig várható kiadások és bevételek és a várható eredmény.

2. A Nemzeti Együttműködési Alap által 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakra biztosított működési célú támogatás felhasználásának helyzete, teendők.

3. A 2016. évi SZJA 1 %-os támogatások tervezett elszámolása. A 2017. évi SZJA 1 % támogatások tervezett felhasználása a 2018. évben.

4. Tájékoztató a 2017. október 16-ig beérkezett tagdíjfizetésekről. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak.

5. Teendők az egyesület főtitkári és főtitkár-helyettesi tisztségének betöltése vagy megszüntetése érdekében.

6. Határozat a 2018. évi rendes taggyűlés időpontjáról

7. Határozat új tagok felvételéről.

8. Javaslatok 2018. évi egyesületi rendezvényekre

9. Egyéb.

Nyomtatás

A 2017. május 5-i elnökségi ülés határozatai (ügyrend, pénzkezelési szabályzat elfogadása)

on .

Az egyesület elnöksége május 5-i ülésén az április 11-i taggyűlés döntéseinek megfelelően (alapszabály-módosítás, 3 fős elnökség működése) egyhangúlag elfogadta az elnökség új ügyrendjét és az új pénzkezelési szabályzatot.

Nyomtatás

Az egyesület 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlésének határozatai

on .

Az MTBT 2017. április 11-én megtartott rendkívüli taggyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1. Az MTBT taggyűlése döntésének megfelelően kérelmeztük a közhasznú jogállás megadását az illetékes bíróságnál. A Fővárosi Törvényszék 2017. március 20-án kelt, 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében 30 napon belül teljesítendó hiánypótlást rendelt el, arra hivatkozva, hogy az Ectv. 37. paragrafusa (3) bekezdés b. pontja értelmében az alapszabályban rendelkezni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlésének módjáról is. Ez a jogszabály értelmében történhet postán, ajánlott vagy tértivevényes küldeményben, de visszaigazolt elektronikus levélben is.

 A Taggyűlés ezért 15 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett határozott a létesítő okirat IV. 2/A d) pontjának utolsó bekezdésének kiegészítéséről a következő szöveggel "egyúttal az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben közli" és ennek megfelelően a szóban forgó bekezdés kiegészített, következő szövegének elfogadásáról: "A Taggyűlés döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya nyilvánosak, azokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi, egyúttal az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben közli." 

 A Taggyűlés 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az újonnan (2017. április 11-re) keltezett, a fentiek szerint átdolgozott alapszabályt.

 2. Kövecsi-Oláh Péter főtitkár családi okokra hivatkozva március 9-i, Dávid Ferenc főtitkár-helyettes pedig magántermészetű okot megjelölve március 16-i időponttal lemondott tisztségéről. Az egyesület alapszabálya szerint "A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." Mivel az egyesület elnöksége a testület határozatképességét és az egyesület működőképességét három fővel is biztosítani tudja, az elnökség egyhangúlag - Kövecsi-Oláh Péter esetében 2017. március 9-i, Dávid Ferenc esetében pedig 2017. március 16-i hatállyal - elfogadta a két vezető tisztségviselő lemondását.

A Taggyűlés 16 igen szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy az egyesület elnöksége legkésőbb az egyesület következő rendes taggyűlésén tegyen javaslatot a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltésére vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetésére, és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.