Nyomtatás

Emlékeztető az MTBT elnökségének 2019. január 10-i üléséről

1/2019. (2019. január 10.) sz.

Emlékeztető 

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület 

elnökségi üléséről

 

A szervezet neve: Magyar-Török Baráti Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., a továbbiakban: MTBT).

A 2018. december 11-én összehívott nyilvános elnökségi ülésre 2019. január 10.-én 14.00 órakor került sor az egyesület székhelyén (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.) 

Az ülés összehívásáról az egyesület tagjait és a nyilvánosságot az egyesület honlapján előzetesen tájékoztattuk. A Tiszteletbeli Elnök, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai állandó meghívottjai az elnökségi üléseknek. Az elnökség meghívta az ülésre Rékasi Mihálynét, az egyesület tagját, a könyvelést jelenleg határozott idejű szerződés alapján ellátó Rével Bt. képviselőjét.

Az ülésen szavazati joggal részt vett az elnökség három tagja (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár), tanácskozási joggal pedig Vásáry István tiszteletbeli elnök, Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke, Győri Anna és Nagykáldy Attila, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint Rékasi Mihályné, az egyesület tagja.

Az egyesület elnöke által levezetett elnökségi ülés mindvégig határozatképes volt. 

Az ülés célja az egyesület 2019. január 29. napjára tervezett éves rendes taggyűlésén előterjesztendő elnökségi dokumentumok megvitatása és elfogadása volt.

Napirend:

  1. Elnökségi beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

2. Elnökségi szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2018. évi elveinek teljesüléséről

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2018. évről és annak közhasznúsági melléklete

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót, amelyet a taggyűlésnek történő előterjesztés előtt a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie kell.

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2018. december 31-i állapot szerint

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadta a vagyonleltárt.

5. Javaslat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására

A gazdasági titkár tájékoztatása szerint hat hónapnál hosszabb, 2018. augusztus 10-én lejárt tagdíjtartozása jelenleg egy rendes tagnak, Dávid Ferencnek van. Az egyesület elnöke elmondta: 2018. január 7-i levelében emlékeztette az egyesület tagjait, hogy az MTBT alapszabálya szerint - a korábbi évekhez hasonlóan - a 2018. évben is február 10. az éves tagdíj befizetésének határideje. Március 10-i levelében jelezte Dávid Ferencnek, hogy tagdíjfizetése március 1-ig nem érkezett be az MTBT bankszámlájára vagy házipénztárába. Március 27-én e-mailben ismét jelezte, hogy Dávid Ferenc tagdíjfizetése március 26-ig nem érkezett be az MTBT bankszámlájára vagy házipénztárába. Szeptember 12-én ismét levélben kérte Dávid Ferencet, hogy fizesse meg tagdíját. Október 25-én elküldte az elnökség október 12-i döntését arról, hogy október végéig kiküldjük a szokásos fizetési felszólítást a tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak, s kérte a tagdíj mielőbbi megfizetését. A fenti hat levélre az érintettől semmilyen reagálás nem érkezett. Október 29-én az elnök hivatalos fizetési felszólítást küldött ki Dávid Ferencnek, amelyben tájékoztatta, hogy 6 hónapot meghaladó tagdíjhátraléka van, amelynek megfizetésének határideje 2018. november 30.  Felhívta a figyelmet arra, hogy ha a tagdíj 2018. november 30-i póthatáridőig nem érkezik be az egyesület bankszámlájára vagy házipénztárába, az elnökség az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja szerint kezdeményezi tagsági jogviszonyának felmondását a 2019. januárjában esedékes éves rendes taggyűlésen. Kérte továbbá, hogy amennyiben a fizetési felszólítás alaptalan, vagy Dávid Ferenc mulasztását ki kívánja menteni, írásban ismertesse az ezekkel kapcsolatos tényeket. A fizetési felszólításra válasz nem érkezett.

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

“Az MTBT elnöksége javasolja a taggyűlésnek Dávid Ferenc, az egyesület rendes tagja tagsági jogviszonyának felmondását a következő szövegű határozat elfogadásával:

Az MTBT 2019. január 29-i rendes taggyűlése az MTBT létesítő okiratának III/6. pontja alapján harminc napos határidővel felmondja Dávid Ferenc, az egyesület rendes tagja tagsági jogviszonyát, mivel több, mint hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2018. október 29-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2018. november 30-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezte 2018. évi éves tagdíjhátralékát, továbbá sem mulasztását nem mentette ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztett elő. Dávid Derenc tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2019. március elsején szűnik meg.

A határozat indoklása:  Az MTBT hatályos létesítő okirata szerint az egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles fizetni. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj határidőre történő megfizetése. Az egyesület tagjai kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül megfizetni. Az éves tagdíj mértéke tagonként 6000 (hatezer) Ft. Nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni. A tagsági jogviszonyt a Taggyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére hat hónappal elmaradt a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg.

Az egyesület tagjainak a 2018. évi tagdíjat 2018. február 10-ig kellett megfizetniük. Tekintettel az MTBT létesítő okiratának az előző bekezdésben ismertetett rendelkezéseire és az MTBT 2018. január 30-i taggyűlése 7. sz. határozatára az éves gazdálkodás elveiről, amely előírta, hogy az egyesület elnöksége az alapszabályban meghatározott módon járjon el a 2018. február 10-i határidőig meg nem fizetett tagdíjak beszedése érdekében, amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 6 hónapot, az elnökség 2018. október 29-én fizetési felszólítást intézett Dávid Ferenchez.

A levélben 2018. november 30-át tűzte ki mint póthatáridőt tagdíjhátraléka megfizetésére, s abban  kifejezetten felhívta figyelmét a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is, jelezve, hogy a 2019. évi rendes  taggyűlésen javasolja a Taggyűlésnek tagsági jogviszonyának az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, ha a 2018. november 30-i póthatáridőig nem rendezi tagdíjhátralékát és mulasztását nem menti ki. Mivel Dávid Ferenc sem tagdíjhátralékát nem fizette meg, sem mulasztását nem mentette ki, az Elnökség 2019. január 10-én első fokon határozott tagsági jogviszonyának megszüntetéséről és határozati javaslatot terjesztett az MTBT 2019. január 29-i taggyűlése elé Dávid Ferenc tagsági jogviszonyának felmondásáról.”

6. Javaslat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelői szerződés megújításáról a Rével Bt-vel 

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Rével Bt-vel kötendő, 2019. március elsejével hatályos vállalkozói szerződés tervezetét a könyvelési feladatok ellátásáról és határozott arról, hogy azt az alapszabály értelmében a következő rendes taggyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

7. Javaslat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választására

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag döntött arról, hogy javaslatot terjeszt elő a következő rendes taggyűlésnek Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választására.

8. Javaslat az egyesület 2019. évi programjára 

A résztvevők megvitatták az egyesület 2019. évi programjának tervezetét.

9. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtásra tervezett (esetleges) 2019. évi pályázatról

Az egyesület elnöke tájékoztatást adott arról, hogy január elsejétől a Nemzeti Együttműködési Alapot az EMMI Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt kezeli és ismertette a 2019. január elsejétől hatályos, módosított 5/2012. (II. 16.) KIM rendeletet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről. Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az elnök nyújtson be pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amint ennek lehetősége megnyílik.

10. Javaslat a 2019. évi gazdálkodás elveire

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot a 2019. évi gazdálkodás elveire, amelyet a taggyűlésnek történő előterjesztés előtt a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie kell.

11. Javaslat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztására a 2020. januári rendes taggyűlésen. Javaslat az MTBT 2019. januári rendes taggyűlésének a jelölő bizottság tagjaira.

Jogszabályi rendelkezések értelmében az MTBT tisztségviselőinek (az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai) megbízása 2020. június 30-án automatikusan megszűnik. (Az egyesület tiszteletbeli elnökének megbízása 2021. február 22-ig hatályos.) Annak érdekében, hogy a Fővárosi Törvényszék ezen időpontot megelőzően be tudja jegyezni a nyilvántartási adatokban történő változást (ami hosszabb időt is igénybe vehet) és az új tisztségviselők jogszerűen élhessenek képviseleti jogukkal, az elnökség célszerűnek tartja az új tisztségviselők megválasztását a 2020 januárjára tervezett rendes taggyűlésen.

Az elnökség 3 szavazattal, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy javasolja a 2019 januári rendes taggyűlésnek: 

  • határozzon arról, hogy a tisztújításra a 2020 elején esedékes rendes taggyűlésen kerül sor,
  • titkos szavazással válassza meg az új tisztségviselőkre javaslatot tevő, 3 fős jelölő bizottságot
  • az elnökség a jelölő bizottság elnökéül Vásáry Istvánt, az MTBT tiszteletbeli elnökét, tagjainak pedig Ivanics Máriát és Győri Annát, az MTBT rendes tagjait javasolja.

12. Egyéb

Az elnökség előzetesen megvitatta a 2019. költségvetés lehetséges bevételi és kiadási oldalát.