Nyomtatás

Tagfelvétel - Csordás László (2015. október 12.)

on .

Az elnökség 2015. október 12-i egyhangú döntésével elfogadta Csordás László tagfelvételi kérelmét

Nyomtatás

A 2015. június 30-i taggyűlés határozatai

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság 2015. június 30-án 17:30 órakor megtartott megismételt taggyűlésén  a levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az MTBT által 2014. március 14-én, illetve 2014. október 29-én benyújtott változásbejegyzési kérelmeket a Fővárosi Törvényszék elutasította, amire tekintettel az MTBT hatályos alapszabályaként a Törvényszék előtt a 2003. március 10-i Alapszabály, képviselőkként pedig Tasnádi Andrásné, Ressné dr. Ivanics Mária és dr. Vásáry István vannak nyilvántartva. Annak érdekében, hogy a Civil Szervezetek Nyilvántartásába az MTBT hatályos állapota kerüljön nyilvántartásba vételre, az alábbi döntések meghozatala szükséges:

  • a 2003. március 10-i Alapszabály hatályon kívül helyezése és új, egységes szerkezetű, az új Ptk. hatálya alá helyezett Alapszabály elfogadása a hatályos jogszabályokra figyelemmel, 
  • az MTBT vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnök, főtitkár, gazdasági titkár, elnökségi tagok)  visszahívása és új vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, főtitkár, főtitkár-helyettes, gazdasági titkár) megválasztása, valamint
  • az Ellenőrző Bizottság tagjainak visszahívása és új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.

A taggyűlés ennek nyomán 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

- az MTBT 2003.03.10-i Alapszabályát teljes körűen hatályon kívül helyezte az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel:

 

- a hatályon kívül helyezett 2003.03.10-i Alapszabály helyett új, egységes szerkezetbe foglalt, a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezett Alapszabályt fogadott el az új Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel (az MTBT új Alapszabálya ezen a linken olvasható):

 

- az MTBT vezető tisztségviselőit, azaz Dr. Vásáry István elnököt, Ressné Dr. Ivanics Mária alelnököt, Tasnádi Andrásné főtitkárt, Visoczki Istvánné gazdasági titkárt és Dr. Dávid Géza, Dr. Mányoki János, Kolumbán György és Vajda Aurél elnökségi tagokat visszahívta tisztségükből, s az MTBT új vezető tisztségviselőinek titkos szavazással az alábbi személyeket választotta meg:

 

Elnök: Szabó István

Alelnök: Tasnádi Andrásné

Főtitkár: Oláh Péter

Főtitkár-helyettes: Dávid Ferenc

Gazdasági titkár: Illés Réka:

 

- az Ellenőrző Bizottság elnökét, Kicsi Valériát és az Ellenőrző Bizottság 2 tagját, Barsi Hajnát és Mináry Pálnét visszahívta tisztségükből, s a Felügyelő Bizottság új tagjainak titkos szavazással az alábbi személyeket választotta meg:

 

Elnök: Kovács József

Tag: Győri Anna Erika

Tag: Dr. Nagykáldi Attila:

 

- az MTBT korábbi tisztségviselői által hozott döntéseket teljes körűen jóváhagyta:

 

- a tagdíj mértékét 5000 (ötezer) Ft összegben állapította meg 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft összegben 2016-tól kezdődően, azzal, hogy nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.

Nyomtatás

Az egyesület elnökségének 2015. április 10-i határozata (vezető tisztségviselők lemondása, jelölő bizottság felkérése, új tagok felvétele)

on .

Flesch István, a Felügyelő Bizottság elnöke, Mináry Erzsébet és Mányoki János FB-tagok március 24-én írásban tájékoztatták az elnökséget, hogy személyes okokból (betegség, családi és más elfoglaltság) lemondanak tisztségükről, mivel ezek az okok nehezítik az FB kellően összehangolt tevékenységét. Fodor Gábor ugyancsak bejelentette, hogy új munkaköre tartósan akadályozza tisztségének ellátásában, ezért lemond főtitkári megbízásáról.

Az elnökség a lemondásokat egyhangúlag tudomásul vette és a következő határozatot hozta:

Az Alapszabály 8.2 pontja értelmében a lemondásokat 60 napos határidővel fogadja el. A főtitkári, valamint a három FB-tisztségre a választást a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódó taggyűlésen volna célszerű megtartani (az Alapszabály szerint az FB tagjai maguk választják majd meg soraikból az FB elnökét.) Az elnökség javasolja, hogy az FB tagjai az Alapszabály szerinti 5 évre, a főtitkár pedig az elnökség jelenlegi mandátumának időtartamára, azaz 2018. október 7-ig kerüljön megválasztásra.

A jelöltek személyének kiválasztása céljából felkéri a jelölő bizottságban való részvételre Rüll Ildikót, Tasnádi Editet és Tóth Ágnest. Felkéri a jelölő bizottság tagjait, hogy válasszák meg a bizottság elnökét, majd az alapszabályban meghatározott kritériumok és összeférhetetlenség figyelembevételével, az egyesület tagjainak véleményét kikérve a jelölő bizottság tegyen javaslatot jelöltekre 2015. április 30-ig. Munkájuk elvégzéséről tájékoztassák az elnökséget, hogy az egyesület elnöke összehívhassa az új vezető tisztségviselők megválasztására hivatott taggyűlést, amelyet a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódóan lenne célszerű megtartani.

Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Pásztor Emese és Papp Katalin, illetve Pásztor Emese és Szabó István ajánlók támogatásával elfogadja dr. Mester Éva Cecília és Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella tagfelvételi kérelmét.

Nyomtatás

A 2015. február 24-i taggyűlés határozatai

on .

Az Egyesület 2015. február 24-i megismételt taggyűlése, amelyen 19 fő vett részt, egyhangúlag:

  1.  elfogadta az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját az FB 2014. évi ellenőrző tevékenységéről
  2. megválasztotta az Elnökség tagjának és egyben gazdasági titkárnak Illés Rékát a 2018. október 7-ig terjedő időszakra
  3. az Elnökség javaslatára megválasztotta Polonkai Zsuzsannát az Egyesület könyvelőjének határozatlan időszakra, s jóváhagyta díjazását.