Nyomtatás

Tájékoztatás az MTBT elnökségének 2016. február 8-i üléséről

Az elnökségi ülésen részt vett az elnökség négy tagja, valamint Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke. Távol maradt Illés Réka gazdasági titkár. Az ülés célja a 2016. február 23-ra összehívott rendes taggyűlés előkészítése volt.

1. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 23-i taggyűlésnek előterjesztésre kerülő beszámolókat az egyesület 2015. évi tevékenységéről, 2015. évi gazdálkodásáról és vagyonáról, 2015. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 23-i taggyűlésnek előterjesztésre kerülő javaslatot az egyesület 2016. évi gazdálkodásának irányelveiről

3. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 23-i taggyűlésnek előterjesztésre kerülő javaslatot a 2015. december 31-i póthatáridőig a tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról.

4. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 23-i taggyűlésnek előterjesztésre kerülő javaslatot Dr. Vásáry István tiszteletbeli elnökké választásáról.

5. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 23-i taggyűlésnek előterjesztésre kerülő javaslatot Necla Aksop és Ertunc Baykal felkérésére az egyesület tiszteletbeli tagságáról.

6. Az elnökség tudomásul vette Illés Réka lemondását a gazdasági titkári tisztségről. Az egyesület elnöke 2016. január 20-án az új gazdasági titkár megválasztását a 2016. február 23-i taggyűlés napirendjére tűzte, egyben körlevélben kérte az egyesület tagjait gazdasági titkár jelölésére. A február 8-i elnökségi ülés időpontjáig jelölés nem érkezett. Az elnökség ezért egyhangúlag határozott arról, hogy 1. Javasolja a rendes taggyűlésnek, hogy átmenetileg, az új gazdasági titkár megválasztásáig Oláh Péter főtitkár lássa el a gazdasági titkár feladatait 2. Amennyiben ezt a taggyűlás elfogadja, február 28-ig jegyzőkönyvileg vegye át Illés Rékától a nála lévő házipénztárt, a nyilvántartásokat és a bizonylatokat. 3. Megbízza Dávid Ferenc főtitkár-helyettest jelölőbizottság vezetésével.

7. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 23-i taggyűlésnek előterjesztésre kerülő alábbi javaslatot az egyesület által korábban kiadott könyvek Törökországban történő kiadásáról: "Az MTBT taggyűlése felhatalmazza az egyesület elnökségét arra, hogy az MTBT mint jogtulajdonos nevében szerződést készítsen elő az Isztambuli Magyar Intézettel és más érintettekkel Hóvári János - Tasnádi Edit - Tüskés Anna - Tüskés Gábor - Vásáry István: Mikes Kelemen - Rodostó magyar krónikása és Dávid Géza - Köpeczi Béla - Tasnádi Edit -Fodor Pál - Tóth Ferenc - Balla Antal - Nagy Ferenc - Tóth Csaba - Somogyi Gréta: II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja c., az egyesület által korábban kiadott művek török szövegének törökországi közös kiadásáról azzal, hogy a szerződés szövegét - aláírása előtt az egyesület taggyűlése hagyja jóvá.

8. Az elnökség tudomásul vette László-Pitzer Kristóf, Kopácsy Terézia és Hancz Erika bejelentését kilépéséről az egyesületből.

Nyomtatás

Az MTBT 2015. december 8-i taggyűlésének határozatai

Az MTBT 2015. december 8-i taggyűlésének határozatai (alapszabály-módosítás)

Nyomtatás

Póthatáridő a tagdíjhátralékok megfizetésére

Az MTBT elnöksége 2015. november 23-i ülésén, amelyen az elnökség 4 tagja és - tanácskozási joggal - a Felügyelő Bizottság elnöke vett részt, egyhangúlag határozott arról, hogy

1. az alapszabály értelmében 2015. december 31-ét tűzi ki mint póthatáridőt a tagdíjhátralék megfizetésére az egyesület azon tagjai számára, akik több, mint 6 hónappal elmaradtak a 2013., a 2014. és/vagy a 2015. évi tagdíj befizetésével és erről írásos felszólítást küld az érintetteknek, amelyben felhívja figyelmüket a tagdíjhátralék megfizetése esetleges elmulasztásának jogkövetkezményeire is;

2. a következő évi rendes taggyűlésen javasolja a taggyűlésnek azon egyesületi tagok tagsági jogviszonyának az alapszabály III/6. pontja szerinti felmondását, akik a fenti póthatáridőig nem rendezik tagdíjhátralékukat és mulasztásukat nem mentik ki.

Az elnökség tudomásul vette Visoczki Istvánné bejelentését kilépéséről az egyesületből.

 

Nyomtatás

Tagfelvétel és kilépés (2015. november 18.)

Az elnökség 2015. november 18-i egyhangú döntésével elfogadta Pénzváltó Nikolett és Kovács Máté Gergely tagfelvételi kérelmét.

Egyben tudomásul vette Kovács-Molnár Judit, Mészáros Cecília és Sudár Balázs kilépését az egyesületből, illetve az egyesületi tagként nyilvántartott Baráth Mária közlését, miszerint nem volt tagja az MTBT-nek.

Nyomtatás

Tagfelvétel - Csordás László (2015. október 12.)

Az elnökség 2015. október 12-i egyhangú döntésével elfogadta Csordás László tagfelvételi kérelmét

Nyomtatás

A 2015. június 30-i taggyűlés határozatai

A Magyar-Török Baráti Társaság 2015. június 30-án 17:30 órakor megtartott megismételt taggyűlésén  a levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az MTBT által 2014. március 14-én, illetve 2014. október 29-én benyújtott változásbejegyzési kérelmeket a Fővárosi Törvényszék elutasította, amire tekintettel az MTBT hatályos alapszabályaként a Törvényszék előtt a 2003. március 10-i Alapszabály, képviselőkként pedig Tasnádi Andrásné, Ressné dr. Ivanics Mária és dr. Vásáry István vannak nyilvántartva. Annak érdekében, hogy a Civil Szervezetek Nyilvántartásába az MTBT hatályos állapota kerüljön nyilvántartásba vételre, az alábbi döntések meghozatala szükséges:

  • a 2003. március 10-i Alapszabály hatályon kívül helyezése és új, egységes szerkezetű, az új Ptk. hatálya alá helyezett Alapszabály elfogadása a hatályos jogszabályokra figyelemmel, 
  • az MTBT vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnök, főtitkár, gazdasági titkár, elnökségi tagok)  visszahívása és új vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, főtitkár, főtitkár-helyettes, gazdasági titkár) megválasztása, valamint
  • az Ellenőrző Bizottság tagjainak visszahívása és új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.

A taggyűlés ennek nyomán 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

- az MTBT 2003.03.10-i Alapszabályát teljes körűen hatályon kívül helyezte az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel:

 

- a hatályon kívül helyezett 2003.03.10-i Alapszabály helyett új, egységes szerkezetbe foglalt, a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezett Alapszabályt fogadott el az új Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel (az MTBT új Alapszabálya ezen a linken olvasható):

 

- az MTBT vezető tisztségviselőit, azaz Dr. Vásáry István elnököt, Ressné Dr. Ivanics Mária alelnököt, Tasnádi Andrásné főtitkárt, Visoczki Istvánné gazdasági titkárt és Dr. Dávid Géza, Dr. Mányoki János, Kolumbán György és Vajda Aurél elnökségi tagokat visszahívta tisztségükből, s az MTBT új vezető tisztségviselőinek titkos szavazással az alábbi személyeket választotta meg:

 

Elnök: Szabó István

Alelnök: Tasnádi Andrásné

Főtitkár: Oláh Péter

Főtitkár-helyettes: Dávid Ferenc

Gazdasági titkár: Illés Réka:

 

- az Ellenőrző Bizottság elnökét, Kicsi Valériát és az Ellenőrző Bizottság 2 tagját, Barsi Hajnát és Mináry Pálnét visszahívta tisztségükből, s a Felügyelő Bizottság új tagjainak titkos szavazással az alábbi személyeket választotta meg:

 

Elnök: Kovács József

Tag: Győri Anna Erika

Tag: Dr. Nagykáldi Attila:

 

- az MTBT korábbi tisztségviselői által hozott döntéseket teljes körűen jóváhagyta:

 

- a tagdíj mértékét 5000 (ötezer) Ft összegben állapította meg 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft összegben 2016-tól kezdődően, azzal, hogy nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.

Nyomtatás

Az egyesület elnökségének 2015. április 10-i határozata (vezető tisztségviselők lemondása, jelölő bizottság felkérése, új tagok felvétele)

Flesch István, a Felügyelő Bizottság elnöke, Mináry Erzsébet és Mányoki János FB-tagok március 24-én írásban tájékoztatták az elnökséget, hogy személyes okokból (betegség, családi és más elfoglaltság) lemondanak tisztségükről, mivel ezek az okok nehezítik az FB kellően összehangolt tevékenységét. Fodor Gábor ugyancsak bejelentette, hogy új munkaköre tartósan akadályozza tisztségének ellátásában, ezért lemond főtitkári megbízásáról.

Az elnökség a lemondásokat egyhangúlag tudomásul vette és a következő határozatot hozta:

Az Alapszabály 8.2 pontja értelmében a lemondásokat 60 napos határidővel fogadja el. A főtitkári, valamint a három FB-tisztségre a választást a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódó taggyűlésen volna célszerű megtartani (az Alapszabály szerint az FB tagjai maguk választják majd meg soraikból az FB elnökét.) Az elnökség javasolja, hogy az FB tagjai az Alapszabály szerinti 5 évre, a főtitkár pedig az elnökség jelenlegi mandátumának időtartamára, azaz 2018. október 7-ig kerüljön megválasztásra.

A jelöltek személyének kiválasztása céljából felkéri a jelölő bizottságban való részvételre Rüll Ildikót, Tasnádi Editet és Tóth Ágnest. Felkéri a jelölő bizottság tagjait, hogy válasszák meg a bizottság elnökét, majd az alapszabályban meghatározott kritériumok és összeférhetetlenség figyelembevételével, az egyesület tagjainak véleményét kikérve a jelölő bizottság tegyen javaslatot jelöltekre 2015. április 30-ig. Munkájuk elvégzéséről tájékoztassák az elnökséget, hogy az egyesület elnöke összehívhassa az új vezető tisztségviselők megválasztására hivatott taggyűlést, amelyet a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódóan lenne célszerű megtartani.

Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Pásztor Emese és Papp Katalin, illetve Pásztor Emese és Szabó István ajánlók támogatásával elfogadja dr. Mester Éva Cecília és Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella tagfelvételi kérelmét.

Nyomtatás

A 2015. február 24-i taggyűlés határozatai

Az Egyesület 2015. február 24-i megismételt taggyűlése, amelyen 19 fő vett részt, egyhangúlag:

  1.  elfogadta az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját az FB 2014. évi ellenőrző tevékenységéről
  2. megválasztotta az Elnökség tagjának és egyben gazdasági titkárnak Illés Rékát a 2018. október 7-ig terjedő időszakra
  3. az Elnökség javaslatára megválasztotta Polonkai Zsuzsannát az Egyesület könyvelőjének határozatlan időszakra, s jóváhagyta díjazását.