Nyomtatás

Elnökségi döntés új tagok felvételéről és adomány elfogadásáról - 2015. február 20.

Az elnökség 2015. február 20-i egyhangú döntésével elfogadta Szőllőssy Balázs, Illés Réka és dr. Kriston Vízi József tagfelvételi kérelmét és tudomásul vette, hogy Gergely Ádám 2015. február 3-án megszüntette tagságát az egyesületben.  Az egyesület taglétszáma így 117 fő.

Az elnökség köszönettel elfogadta azt a 39.000 Ft adományt, amelyet Horváth László, egyesületünk tagja nyújtott a Magyar-Török Baráti Társaságnak ez év januárjában.

Nyomtatás

Elnökségi ülés, 2015. január 27.

Az egyesület elnöksége a január 27-i évi rendes taggyűlés után megtartott ülésén az alábbi kérdésekben hozott határozatot.

1.Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy

a.) Visoczki Istvánné gazdasági titkár lemondását azzal a nappal - de legkésőbb 2015. március 31-i hatállyal - fogadja el, amikor a következő taggyűlés megválasztja a gazdasági titkár utódját és a régi és az új gazdasági titkár között az iratok és pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra kerül.
b.) Az átadás-átvétel után az egyesület alelnöke gondoskodjék a számlavezető banknál az egyesületi bankszámla feletti rendelkezési jog haladéktalan módosításáról.

2. Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy

a.) Megállapodik Visoczki Istvánnéval az egyesületnek nyújtott könyvelési szolgáltatásra irányuló jogviszony kölcsönös megegyezéssel történő megszüntetéséről legkésőbb 2015. március 31-i hatállyal.

b) A jogviszony megszűnésének pontos időpontja az a nap, amikor Visoczki Istvánné és az egyesület új könyvelője között az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv aláírásra kerül és a tényleges átadás-átvétel is megtörténik. Az egyesület az ezt követő 8 napon belül kifizeti Visoczki Istvánnénak a 2015. évre esedékes éves könyvelési szolgáltatási díj időarányos részét.

c) A 2014. évi könyvelési szolgáltatás esedékes díja kifizetésre kerülhet Visoczki Istvánné részére, amint az illetékes hatóságoknak benyújtásra kerültek a jogszabályban előírt egyesületi beszámolók.

d) Megbízza az egyesület főtitkárát és a gazdasági titkárt, hogy az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumok figyelembevételével február 16-ig tegyenek javaslatot az elnökségnek új könyvelőre és a vele kötendő szerződésre.

3. Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy

a.) Az új gazdasági titkár-jelöltek személyének kiválasztása céljából felkéri a jelölő bizottságban való részvételre Rüll Ildikót, Tóth Ágnest és Oláh Pétert, tartalékként pedig Vásáry Istvánt, volt egyesületi elnökünket, amennyiben a jelölő bizottság valamelyik tagja tartósan akadályoztatva lenne feladata ellátásában.

b.) Felkéri a jelölő bizottságot, hogy az alapszabályban meghatározott kritériumok és összeférhetetlenség figyelembevételével, az egyesület tagjainak véleményét kikérve tegyen javaslatot jelöltekre 2015. február 16-ig, s munkájának elvégzéséről tájékoztassa az elnökséget, hogy az elnök összehívhassa a gazdasági titkár megválasztására hivatott taggyűlést.

4. Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Oláh Péter és Szabó István ajánlók támogatásával elfogadja Farkas Csaba tagfelvételi kérelmét.

Nyomtatás

Az egyesület 2015. évi rendes taggyűlése

Egyesületünk 2015. évi rendes taggyűlésére  január 27-én került sor 22 fő részvételével.

 

A taggyűlés egyhangú döntéssel elfogadta az elnökség beszámolóját az MTBT 2014.évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, továbbá javaslatát a 2015. évi gazdálkodás elveire. Tudomásul vette az elnökség tájékoztatását a 2013-2014. évi tagdíjfizetések egyesületi tagokra lebontott kimutatásáról

 

A 2015. évi tagdíj összegét 5.000 Ft-ban, diákok és nyugdíjasok számára 2.500 Ft-ban, befizetésének határidejét 2015. március elsejében állapította meg és felhatalmazta az elnökséget a 2013. és 2014. évi tagdíjhátralék beszedésére az érintett egyesületi tagoktól.

 

Mivel nem készült el az ellenőrző bizottság beszámolója  a testület költségvetési és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 2014. évben,  az a következő taggyűlésen kerül előterjesztésre.

 

A taggyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület új alapszabályát, majd határozott tiszteletbeli tagok felkéréséről.

 

Az egyéb napirendi pont alatt tájékoztatás hangzott el Visoczki Istvánné lemondásáról a gazdasági titkári tisztségről, illetve jelölő bizottság felállításáról és új könyvelő kiválasztásáról. 

 

 

 

Nyomtatás

Elnökségi döntések 2015. január 19.

2015. január 19-én az MTBT elnöksége ülésén részt vettek az elnökség tagjai Visoczki Istvánné gazdasági titkár kivételével, aki betegség miatt maradt távol, valamint az ellenőrző bizottság képviseletében Mányoki János EB-tag.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Bányai Ferenc tagfelvételi kérelmét és tudomásul vette Czeglédi Gyula bejelentését egyesületi tagsága megszüntetéséről. A változások után az egyesület taglétszáma 114 fő.

Az elnökség megvitatta és egyhangúlag elfogadta a következő dokumentumokat, amelyeket január 27-én az egyesület évi rendes taggyűlése elé terjeszt:

-  Beszámoló az egyesület 2014. évi tevékenységéről.

-  Pénzügyi-számviteli beszámoló.

- Tájékoztató a taggyűlésnek a 2013-2014. évi tagdíjfizetésekről személyekre lebontva.

- Javaslat az egyesület 2015. évi gazdálkodásának elveire.

- Javaslat a 2015. évi tagsági díj összegének és befizetése határidejének megállapítására

- Javaslat az alapszabály módosítására.

- Javaslat tiszteletbeli tagok felkérésére.

Január 20-án a fenti dokumentumokat az elnökség elektronikus formában megküldte az egyesület tagjainak a január 27-i taggyűlés előkészítése céljából. 

 

Nyomtatás

2014. szept. 29. - Elnökségi döntés új tagok felvételéről

Az elnökség 2014. szeptember 29-i egyhangú döntésével elfogadta Kincses-Nagy Éva, Farkas Marcell és Kemal Öztürk tagfelvételi kérelmét és tudomásul vette, hogy Varga Krisztina 2014. szeptember 17-én megszüntette tagságát az egyesületben.

Nyomtatás

2014. február 18.

A 2014. február 18-án megtartott taggyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség beszámolóját a 2013. évi gazdálkodásról,  az ellenőrző bizottság jelentését a 2013. évi gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről, valamint döntést hozott a 2014. évi gazdálkodás elveiről. Az elnökség írásban tájékoztatta a taggyűlést az általa elfogadott 2014. évi költségvetésről.

Nyomtatás

2014. február 10.

Az elnökség 2014. február 10-i ülésén, amelyen részt vett valamennyi elnökségi tag és az ellenőrző bizottság elnöke, a következő döntések születtek:

Az elnökség egyhangúan elfogadta Kunkli Péter, Papp Katalin, Pál Laura, Rüll Ildikó, Szabó Natália és Tóth Ágnes felvételi kérelmét.

Eleget tett Pandura Ferencné 2013. december 2-i és Garamvölgyi Katalin 2014. február 4-i írásos kérésének és törölte mindkettőjüket az MTBT taglistájáról.

Megvitatta és elfogadta az elnökség beszámolóját az egyesület 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról, javaslatát a 2014. évi gazdálkodás elveire, valamint az egyesület 2014. évi költségvetését. Az Alapszabály értelmében az első két dokumentumot megvitatásra és jóváhagyásra, a harmadikat tájékoztatásul a 2014. február 18-ra összehívott taggyűlés elé terjeszti.

Nyomtatás

2013. december 18.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Bizottság elnökévé választották Flesch Istvánt. 

Nyomtatás

2013. október 8.

A taggyűlés elfogadta a 2012. évi beszámolót a Társaság tevékenységéről, valamint a 2012. évi pénzügyi beszámolót és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. A tagdíjat diákok és nyugdíjasok számára 1.500, minden egyéb esetben 3.000 forintban határozta meg.