Yazdır

26 Mart 2019 programı

Yapım aşamasında!

rkczi

Yazdır

2018. faaliyet raporu

Yapım aşamasında!

 

Elnökségi beszámoló a 2019. január 29-i rendes taggyűlésnek

 a Magyar-Török Baráti Társaság 2018. évi tevékenységéről

(török nyelvű, rövidített változat)

I. 

Közhasznú tevékenység

1.A Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.379/1993/32. sz. végzésével megállapította, hogy a Magyar-Török Baráti Társaság a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú szervezet. Az egyesület közhasznú jogállása megszerzésének időpontja 2017. május 16. 

 

2.2018-ban az alábbi közhasznú tevékenységet folytattuk:

 

2.1.Tíz nyilvános ismeretterjesztő előadást tartottunk:

január 9.:Vígh István: “Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig”

január 30.A “Szulejmán sírkápolnája nyomában” c. film vetítése

február 27.Kincses-Nagy Éva: “Lektor voltam Ankarában”

március 27.Vidák István: “Nemezkészítő műhelyek Törökországban”

április 24.Bartha Júlia: “Barátoddal egyél-igyál… közös pontok a magyar és a török népi táplálkozásban”

május 29. Ress Imre: “Kállay Béni - egy államférfi, diplomata és történész életútja”

szept. 26.Szántó Iván: “Országhatárok  és szőnyegszegélyek - az osztrák-magyar kultúrpolitika boszniai szövevényei”

október 12. Látogatás a Hazai György Könyvtárban

október 30.Ivanics Mária: “Magyar-török kapcsolatok a 19‒20. században”

november 27.Gerelyes Ibolya: “Zsolnay Miklós oszmán falicsempe-gyűjtenénye”

 

2.2.Kulturális jellegű utazások 

Szeptember 7-9. között autóbuszos kirándulást szerveztünk Kassa-Borsi-Sárospatak-Munkács  Beregszász útvonalon “II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona nyomában a Felvidéken és Kárpátalján” elnevezéssel, amelyen 36 fő vett részt.

 

2.3. Kulturális program törökországi civil szervezettel

Megszerveztük és lebonyolítottuk a tekirdagi Magyar Baráti Társaság 21 fős csoportjának látogatását május 23-27. között Budapesten, Szentendrén és Kecskeméten.

 

2.4.Tájékoztatás tudományos-ismeretterjesztő és kulturális rendezvényekről

Az egyesület honlapján és Facebook-oldalán, valamint elektronikus levelekben invitáltuk az MTBT tagjait és az érdeklődőket számos török vonatkozású kulturális eseményre.

 

2.5.Egyesületi könyvtár 

Sikeresen működtettük az egyesület 2016-ban létrehozott könyvtárát, amely 2018-ban 115 kötettel gyarapodott (a jelenlegi állomány 350 kötet). 26 kötetet az egyesület költségvetésének terhére vásároltunk, 89 kötetet pedig adományozóktól kaptunk. A könyvtári állománylista megtalálható az egyesület honlapján.

 

2.6.Tájékoztatás az egyesülethez forduló magyar és külföldi állampolgárok számára

Az elmúlt évben is számos támogatás- és információkérés érkezett egyesületünkhöz kulturális, szociális és más ügyekben, amelyeket igyekeztünk kielégíteni.

 

2.7. Csapatépítő tevékenység

Az egyesület 2018 decemberében is megrendezte hagyományos óévbúcsúztató vacsoráját, amelyen 40 fő vett részt.

II.

Szervezeti ügyek

1.Testületi ülések, tájékoztatás

Az egyesület éves rendes taggyűlését 2018. január 30-án megtartottuk. A nyilvántartó bíróság 2018. január 31-én tette közzé honlapján egyesületünk 2018. évi beszámolóját.

Az MTBT elnöksége az alapszabályban előírt minimálisan félévenkénti egy ülést megtartotta.

Mivel a közhasznú egyesület testületi ülések nyilvánosak, azok összehívásáról az egyesület honlapján minden esetben előzetes tájékoztatást adtunk. A testületi ülések határozatait a honlapon közzétettük.

 

2. A testületek megbízásának hatálya

Az MTBT jelenlegi tisztségviselőinek (elnökség és Felügyelő Bizottság tagjai) megbízása 2020. június 30-án, az egyesület tiszteletbeli elnökének megbízása pedig 2021. február 22-én szűnik meg.

 

3.Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság működése

Az elnökség 2018. október 12-én fogadta el módosított ügyrendjét, valamint annak mellékleteként az egyesület pénz- és értékkezelési szabályzatát. A Felügyelő Bizottság ügyrendje 2018-ban nem változott.

 

4.Közhasznú jogállás

A közhasznú jogállás megszerzésétől fogva (2017. május 16.) törekedtünk arra, hogy megfeleljünk a jogszabályi kritériumoknak, amelyek értelmében:

  • két egymást követő üzleti év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív,
  • az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg (SZJA 1 %) eléri az összes bevétel 2 százalékát,
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét e két év átlagában.

5.SZJA 1 % felajánlások alakulása

2018 szeptemberében immár harmadik alkalommal fogadtuk az adózóktól személyi jövedelemadójuk MTBT-nek felajánlott egy százalékát. 2016-ban 36.100, 2017-ben 47.372, 2018-ban pedig 11 főtől 40.836,- Ft támogatást kaptunk. A támogatást alapcél szerinti közhasznú tevékenységre fordítottuk, beleértve az egyesületi könyvtár bővítését.

 

6. Pályázati támogatások a Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA)

 

6.1. NEA-KK-17-M 

A 2018. költségvetési évben egyesületünkhöz beérkezett a NEA-KK-17-M pályázatunkban igényelt állami támogatás, s azzal el is elszámoltunk. A 249.460,- forint működési célú támogatást 2017. április 1. - 2018. március 31. között a következő kiadásokra fordítottuk:

- 12 havi könyvelési díj, 

-az MTBT 2018. évi tagsági díja a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében, 

-ügyvédi szolgáltatás díja (a közhasznú jogállás megszerzése érdekében), 

-az egyesület bankszámlájához kötődő banköltség 12 havi összege, 

-az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíj.

 

6.2. NEA-KK-18-M

Egyesületünk 2018 januárjában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amelyben 2018. április 1. és 2019. március 31. közötti működési költségeinkhez kértünk 247.500,- Ft támogatást. Pályázatunk a formai követelményeknek megfelelt, a források korlátozottságára hivatkozva azonban pályázatunkat elutasították.

 

7.A taglétszám és a tagdíjfizetések alakulása

2018. december 31-én az MTBT tagjainak száma: 85 rendes, 1 pártoló és 5 tiszteletbeli, összesen 91 tag.

A 2018. évi befizetett tagdíjak összege 316.000 Ft rendes tagdíj és 6.000 Ft pártoló tagi díj, összesen 322.000,- forint volt. A 2018. december 31-ig befizetett 2019. évi tagdíjak összege pedig 75.000,- Ft (rendes tagdíj: 69.000 Ft, pártoló tagi díj: 6.000 Ft). Hat hónapnál hosszabb, 2018. augusztus 10-én lejárt tagdíjtartozása jelenleg egy rendes tagnak van. Pártoló tagi tartozás nincs.

 

8. Transzparencia

Az egyesület működése teljes mértékben átlátszó: a társasági döntések, az éves beszámolók, a költségvetés és annak felhasználása megtalálható a honlapon.

 

9. Költségvetési fegyelem

Az elnökség az MTBT közhasznú jogállásának megőrzése érdekében szigorú költségvetési gyakorlatot folytatott: a taggyűlés által megszabott gazdálkodási elveket és a közhasznúsági előírásokat szem előtt tartva törekedett a tagdíjak és a tagdíjhátralékok beszedésére, a kiadásokat pedig a költségvetési előirányzatok keretei között tartotta. Az egyesület pénzvagyona 2018. december 31-én 434.111 Ft, a 2018. évi eredmény 3.155 Ft volt. A számviteli beszámoló megtekinthető ezen a linken.

 

10. Támogatók és adományozók

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt évben pontosan befizették a tagdíjukat, pénzadománnyal támogatták egyesületünket, személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották nekünk, könyveket adományoztak egyesületünk könyvtárának, segítették céljaink megvalósítását, programjaink lebonyolítását, részt vettek az egyesületi rendezvényeken.