Az MTBT 2015. december 8-i taggyűlésének határozatai (alapszabály-módosítás)

Határozat1. (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az alábbiak szerint:


Levezető elnök neve: Szabó István
Jegyzőkönyvvezető neve: Oláh Péter
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Kicsi Valéria, Máté László

Határozat2. (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy az MTBT 2015. június 30-i Alapszabályának II.2.I.c) pontjában szereplő, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §-ára történő hivatkozást az alábbiak szerint egészíti ki:
„II.2.I.c)
Törökország és Magyarország közötti kulturális, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztése, nyelvtanfolyamok szervezése mind a török, mind a magyar nyelv tanulására
Ezen tevékenység közvetlenül, illetve közvetetten szolgálja az alábbi közfeladatot, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. és 16. pont, 23. § (5) bekezdés 19. pont."

Határozat3. (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy az MTBT 2015. június 30-i Alapszabályának II.II. pontja első bekezdésének utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„II. Gazdasági-vállalkozási tevékenység:
Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből származó bevétel nem érheti el az éves összbevétel 60 %-át."

Határozat4. (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntöttarról, hogy az MTBT 2015. június 30-i Alapszabályának IV.2/A.d) pontjából törli a „Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt." rendelkezést.

Határozat5 (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntöttarról, hogy az MTBT 2015. június 30-i Alapszabályának IV.2/A.d) pontjának az Egyesület céljának módosítására és az Egyesület megszűnéséről szóló taggyűlési döntésre vonatkozó 3. bekezdésből törlendő a „jelenlévő" szó, valamint rögzítendő a Ptk. 3:76. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés:
„IV.2/A.d)
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló taggyűlési döntéshez a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges."

Határozat6. (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy az MTBT 2015. június 30-i Alapszabályának IV.4.e) pontját a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés f-g) pontjaiban foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítják:
„IV.4.e.) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Egyesület tisztségviselőjét, valamint a tiszteletbeli elnököt az Egyesület Taggyűlése csak abban az esetben hívhatja vissza, ha a visszahívás indokát az Alapszabály megjelöli.

Visszahívás indoka lehet, ha az érintett
a) nem felel meg a tisztség betöltésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályoknak
b) nem tesz eleget az Egyesület alapszabályában meghatározott kötelezettségeinek
c) választott tisztségének ellátásában tartósan akadályoztatva van.

A tisztségviselő visszahívását indokolt írásbeli javaslattal az Egyesület tagjainak legalább 10 %-a, de minimálisan 15 fő, továbbá a Felügyelő bizottság vagy az Elnökség kezdeményezheti. A taggyűlés titkos szavazással dönt a visszahívásról.

A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Visszahívás nélkül (törvényi rendelkezés folytán) szűnik meg a vezető tisztségviselői megbízatás a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, illetve a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. (Ptk. 3:25. § (1) f-g) pont)"

Határozat7 (2015.12.08.)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy az MTBT 2015. június 30-i Alapszabályának V.3. pontjából törlik az alábbi rendelkezést: „A kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők."

Határozat8. (2015.12.08)
A Taggyűlés a Fővárosi Törvényszék 24. számú végzésének II. pontjában foglaltakra tekintettel 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy az MTBT 2015.június 30-i Alapszabályának szövegébe beilleszti a 2003.03.10-i keltezésű Alapszabály szövegét azzal, hogy ezen korábbi létesítő okirat törölt rendelkezéseit áthúzással, a fenti módosításokat is magában foglaló, az új Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő Alapszabályban, a 2003.03.10-i Alapszabály szövegéhez képest történt valamennyi változást pedig dőlt betűvel jelöli. Az Alapszabály kelte a jelen taggyűlés napja, azt a szervezet képviselője, valamint két tanú írja alá, valamint Dr. Fecskovics Erzsébet ügyvéd vezeti rá a záradékot, amely szerint igazolja, hogy az okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának

Határozat9. (2015.12.08)
A Taggyűlés 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az MTBT fenti módosításokat is magába foglaló egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.