Nyomtatás

Tájékoztatás az MTBT 2016. február 23-i évi rendes taggyűléséről

Az MTBT 2016. február 23-i évi rendes taggyűlése egyhangúlag elfogadta az alábbi előterjesztéseket:

- beszámoló az egyesület 2015. évi tevékenységéről
- beszámoló az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról és vagyonáról
- 2015. évi egyszerűsített számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet
- a Felügyelő Bizottság jelentése 2015. évi tevékenységéről
- az egyesület 2016. évi gazdálkodásának irányelvei.

A taggyűlés titkos szavazással, egyhangúlag, harminc napos határidővel felmondta az egyesület azon rendes tagjainak tagsági jogviszonyát, akik több, mint hat hónappal elmaradtak a tagdíj Alapszabályban rögzített határidőre történő megfizetésével és az Elnökség 2015. november 24-én kelt írásbeli – a tagdíjfizetésre a 2015. december 31-i póthatáridőt kitűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére nem rendezték 1-3 éves tagdíjhátralékukat, továbbá sem mulasztásukat nem mentették ki, sem a felszólítás esetleges megalapozatlanságával kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat nem terjesztettek elő. Az érintett egyesületi tagok tagsági jogviszonya a felmondási idő leteltével, azaz 2016. március 24-én szűnik meg. A taggyűlés lehetővé tette a tagdíjhátralék megfizetését a felmondási idő alatt. Ha a határozat által érintett egyesületi tag teljes tagdíjhátraléka 2016. március 24-én 24.00 óráig beérkezik az MTBT bankszámlájára vagy eddig az időpontig az érintett készpénzben eljuttatja azt az egyesület elnökségének, minden további eljárás nélkül, automatikusan mentesül a felmondás hatálya alól.

A taggyűlés egyhangúlag megválasztotta Dr. Vásáry Istvánt az egyesület tiszteletbeli elnökének 5 éves időtartamra (2021. február 23-ig), továbbá határozott arról, hogy felkéri Ayse Necla Aksopot és Ertunc Baykalt az egyesület tiszteletbeli tagságára.

A taggyűlés 17 szavazattal, egy tartózkodással az új gazdasági titkár megválasztásáig megbízta Oláh Péter főtitkárt a gazdasági titkári feladatkör ideiglenes ellátásával azzal, hogy február 28-ig jegyzőkönyvileg vegye át Illés Réka jelenlegi gazdasági titkártól a nála lévő házipénztárt, a nyilvántartásokat és a bizonylatokat.

A Taggyűlés egyhangúlag felhatalmazta az egyesület elnökségét arra, hogy az MTBT mint jogtulajdonos nevében szerződést készítsen elő az Isztambuli Magyar Intézettel és más érintettekkel Hóvári János - Tasnádi Edit - Tüskés Anna - Tüskés Gábor - Vásáry István: Mikes Kelemen - Rodostó magyar krónikása és Dávid Géza - Köpeczi Béla - Tasnádi Edit -Fodor Pál - Tóth Ferenc - Balla Antal - Nagy Ferenc - Tóth Csaba - Somogyi Gréta: II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja c., az egyesület által korábban kiadott művek török szövegének törökországi közös kiadásáról azzal, hogy a szerződés szövegét - aláírása előtt az egyesület taggyűlése hagyja jóvá.