Nyomtatás

Az MTBT elnökségi ülésének összehívása (január 10.)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 2019. január 10-én, csütörtökön 14:00 órakor tartja nyilvános elnökségi ülését.

Az ülés fő célja az egyesület 2019. január 29. napjára tervezett éves rendes taggyűlésén előterjesztendő elnökségi dokumentumok megvitatása és elfogadása.

Helyszín: az MTBT székhelye, 1062 Budapest, Bajza u. 54. mf. 1/1.

Napirend:

1. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2018. évi elveinek teljesüléséről

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2018. évről és annak közhasznúsági melléklete

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2018. december 31-i állapot szerint

5. Javaslat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására

6. Javaslat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelői szerződés megújításáról a Rével Bt-vel

7. Javaslat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választására

8. Javaslat az egyesület 2018. évi programjára

9. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtásra tervezett (esetleges) 2019. évi pályázatról

10. Javaslat a 2019. évi gazdálkodás elveire

11. Javaslat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztására a 2020. januári rendes taggyűlésen. Javaslat az MTBT 2019. januári rendes taggyűlésének a jelölő bizottság tagjaira.

12. Egyéb

Nyomtatás

Az MTBT elnökségi ülésének összehívása (2018. október 12.)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület elnökségi ülésére 2018. október 12-én, pénteken 15:00 órakor kerül sor.

Cím: Bálna Terasz, 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

Napirend:

1. A 2018. évi költségvetés helyzete a harmadik negyedév végén, a tagdíjfizetések beérkezése, a költségvetés várható alakulása december 31-ig

2. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak

3. Az egyesület részvétele a 2019. évi tekirdaǧi magyar napon

4. Az elnökség ügyrendjének módosítása

5. Az egyesület pénz- és értékkezelési szabályzatának módosítása

6. Egyéb

Nyomtatás

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság elnökségi üléséről (2018. jan. 9.)

1/2018. (2018. január 9.) sz.

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság elnökségi üléséről

A szervezet neve: Magyar-Török Baráti Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., a továbbiakban: MTBT).

A 2017. december 3-án összehívott elnökségi ülés 2018. január 9-én 15.00 órával kezdődően került megtartásra az egyesület székhelyén.

Az ülésen szavazati joggal részt vett az elnökség három tagja (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár), továbbá tanácskozási joggal Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke. Meghívást kapott Vásáry István tiszteletbeli elnök és Polonkai Zsuzsanna, az egyesület könyvelője, akik más elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni az ülésen.

A nyilvános ülésről az egyesület honlapján előzetesen tájékoztatást adtunk. 

Az elnökségi ülés fő célja az MTBT 2018. január 30. napjára tervezett éves rendes taggyűlésének előterjesztendő elnökségi dokumentumok megvitatása és elfogadása volt.

Az egyesület elnöke által levezetett elnökségi ülés mindvégig határozatképes volt. 

Napirend:

1. Szöveges elnökségi beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, 2017. évi gazdálkodási elveinek és költségvetésének megvalósulásáról. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

3. Az egyesület számviteli beszámolója az Országos Bírói Hivatalnak és annak közhasznúsági melléklete. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, amelyet a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie kell a január 30-i rendes taggyűlés elé terjesztése előtt.

4. Egyesületi ingó vagyonleltár. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

5. Javaslathat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és első fokon határozott Farkas Csaba tagsági jogviszonyának megszüntetéséről azzal, hogy a tagsági jogviszony felmondásáról az egyesület 2018. évi rendes taggyűlése hoz határozatot.

6. Javaslat az egyesület főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztségének megszüntetésére és az MTBT létesítő okirata ezzel kapcsolatos módosítására. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

7. Javaslat tiszteletbeli taggá választásra. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést Puskás László tiszteletbeli taggá választásának ajánlásáról a taggyűlésnek.

8. Javaslat az egyesület 2018. évi programjára. Az elnökség megvitatta a 2018. évre tervezett rendezvényeket azzal, hogy az éves programot a 2018. évi költségvetéssel együtt, március 31-ig véglegesíti.

9. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési célú támogatás céljából benyújtásra tervezett 2018. évi pályázatról. Az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2018. január 15-ig benyújta az egyesület működési célú támogatást célzó pályázatát (NEA-KK-18-M), majd erről az ügyrendnek megfelelően tájékoztatja az egyesület tagjait. A kért támogatás összege 247.500,- Ft, az önerő 27.500,- Ft. Az elnökség a javaslattal egyetértett.

10. Javaslat a 2018. évi gazdálkodás elveire. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, amelyet a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie kell a rendes taggyűlés elé terjesztése előtt.

11. Egyéb

A napirend alatt hozzászólás nem volt.

Budapest, 2018. január 9.

Nyomtatás

Emlékeztető a 2017. október 17-i elnökségi ülésről

Az egyesület elnökségének 2017. október 17-i üléséről készült emlékeztetőt ITT OLVASHATJÁK

Nyomtatás

Nyilvános elnökségi ülés (2017. október 17.)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.) elnökségi ülésére 2017. október 17., kedd 14:00 órakor kerül sor. Helyszín: Budapest, III. kerület, Mókus u. 1-3.

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. Az éves költségvetés felhasználása 2017. szept. 30-ig. Az év végéig várható kiadások és bevételek és a várható eredmény.

2. A Nemzeti Együttműködési Alap által 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakra biztosított működési célú támogatás felhasználásának helyzete, teendők.

3. A 2016. évi SZJA 1 %-os támogatások tervezett elszámolása. A 2017. évi SZJA 1 % támogatások tervezett felhasználása a 2018. évben.

4. Tájékoztató a 2017. október 16-ig beérkezett tagdíjfizetésekről. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak.

5. Teendők az egyesület főtitkári és főtitkár-helyettesi tisztségének betöltése vagy megszüntetése érdekében.

6. Határozat a 2018. évi rendes taggyűlés időpontjáról

7. Határozat új tagok felvételéről.

8. Javaslatok 2018. évi egyesületi rendezvényekre

9. Egyéb.

Nyomtatás

A 2017. május 5-i elnökségi ülés határozatai (ügyrend, pénzkezelési szabályzat elfogadása)

Az egyesület elnöksége május 5-i ülésén az április 11-i taggyűlés döntéseinek megfelelően (alapszabály-módosítás, 3 fős elnökség működése) egyhangúlag elfogadta az elnökség új ügyrendjét és az új pénzkezelési szabályzatot.

Nyomtatás

Tájékoztatás a Magyar-Török Baráti Társaság 2017. április 11-én megtartott rendkívüli taggyűléséről

A Magyar-Török Baráti Társaság 2017. április 11-én megtartott rendkívüli taggyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében foglaltak teljesítése, a létesítő okirat IV. 2/ A d) pontjának módosítása.

2.(Az MTBT taggyűlése döntésének megfelelően kérelmeztük a közhasznú jogállás megadását az illetékes bíróságnál. A Fővárosi Törvényszék 2017. március 20-án kelt, 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében 30 napon belül teljesítendó hiánypótlást rendelt el, arra hivatkozva, hogy az Ectv. 37. paragrafusa (3) bekezdés b. pontja értelmében az alapszabályban rendelkezni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlésének módjáról is. Ez a jogszabály értelmében történhet postán, ajánlott vagy tértivevényes küldeményben, de visszaigazolt elektronikus levélben is.)

A Taggyűlés 15 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett határozott a létesítő okirat IV. 2/A d) pontjának utolsó bekezdésének kiegészítéséről a következő szöveggel "egyúttal az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben közli" és ennek megfelelően a szóban forgó bekezdés kiegészített, következő szövegének elfogadásáról: "A Taggyűlés döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya nyilvánosak, azokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi, egyúttal az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben közli."

A Taggyűlés 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az újonnan (2017. április 11-re) keltezett, a fentiek szerint átdolgozott alapszabályt.

2. Kövecsi-Oláh Péter főtitkár és Dávid Ferenc főtitkár-helyettes lemondása

(Kövecsi-Oláh Péter főtitkár családi okokra hivatkozva március 9-i, Dávid Ferenc főtitkár-helyettes pedig magántermészetű okot megjelölve március 16-i időponttal lemondott tisztségéről. Az egyesület alapszabálya szerint "A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." Mivel az egyesület elnöksége a testület határozatképességét és az egyesület működőképességét három fővel is biztosítani tudja, az elnökség egyhangúlag - Kövecsi-Oláh Péter esetében 2017. március 9-i, Dávid Ferenc esetében pedig 2017. március 16-i hatállyal - elfogadta a két vezető tisztségviselő lemondását.)

A Taggyűlés 16 igen szavazattal egyhangúlag határozott arról, hogy az egyesület elnöksége legkésőbb az egyesület következő rendes taggyűlésén tegyen javaslatot a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltésére vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetésére, és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.