Nyomtatás

Tagfelvétel és kilépés (2015. november 18.)

Az elnökség 2015. november 18-i egyhangú döntésével elfogadta Pénzváltó Nikolett és Kovács Máté Gergely tagfelvételi kérelmét.

Egyben tudomásul vette Kovács-Molnár Judit, Mészáros Cecília és Sudár Balázs kilépését az egyesületből, illetve az egyesületi tagként nyilvántartott Baráth Mária közlését, miszerint nem volt tagja az MTBT-nek.

Nyomtatás

Tagfelvétel - Csordás László (2015. október 12.)

Az elnökség 2015. október 12-i egyhangú döntésével elfogadta Csordás László tagfelvételi kérelmét

Nyomtatás

A 2015. június 30-i taggyűlés határozatai

A Magyar-Török Baráti Társaság 2015. június 30-án 17:30 órakor megtartott megismételt taggyűlésén  a levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az MTBT által 2014. március 14-én, illetve 2014. október 29-én benyújtott változásbejegyzési kérelmeket a Fővárosi Törvényszék elutasította, amire tekintettel az MTBT hatályos alapszabályaként a Törvényszék előtt a 2003. március 10-i Alapszabály, képviselőkként pedig Tasnádi Andrásné, Ressné dr. Ivanics Mária és dr. Vásáry István vannak nyilvántartva. Annak érdekében, hogy a Civil Szervezetek Nyilvántartásába az MTBT hatályos állapota kerüljön nyilvántartásba vételre, az alábbi döntések meghozatala szükséges:

  • a 2003. március 10-i Alapszabály hatályon kívül helyezése és új, egységes szerkezetű, az új Ptk. hatálya alá helyezett Alapszabály elfogadása a hatályos jogszabályokra figyelemmel, 
  • az MTBT vezető tisztségviselőinek (elnök, alelnök, főtitkár, gazdasági titkár, elnökségi tagok)  visszahívása és új vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, főtitkár, főtitkár-helyettes, gazdasági titkár) megválasztása, valamint
  • az Ellenőrző Bizottság tagjainak visszahívása és új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.

A taggyűlés ennek nyomán 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

- az MTBT 2003.03.10-i Alapszabályát teljes körűen hatályon kívül helyezte az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel:

 

- a hatályon kívül helyezett 2003.03.10-i Alapszabály helyett új, egységes szerkezetbe foglalt, a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezett Alapszabályt fogadott el az új Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel (az MTBT új Alapszabálya ezen a linken olvasható):

 

- az MTBT vezető tisztségviselőit, azaz Dr. Vásáry István elnököt, Ressné Dr. Ivanics Mária alelnököt, Tasnádi Andrásné főtitkárt, Visoczki Istvánné gazdasági titkárt és Dr. Dávid Géza, Dr. Mányoki János, Kolumbán György és Vajda Aurél elnökségi tagokat visszahívta tisztségükből, s az MTBT új vezető tisztségviselőinek titkos szavazással az alábbi személyeket választotta meg:

 

Elnök: Szabó István

Alelnök: Tasnádi Andrásné

Főtitkár: Oláh Péter

Főtitkár-helyettes: Dávid Ferenc

Gazdasági titkár: Illés Réka:

 

- az Ellenőrző Bizottság elnökét, Kicsi Valériát és az Ellenőrző Bizottság 2 tagját, Barsi Hajnát és Mináry Pálnét visszahívta tisztségükből, s a Felügyelő Bizottság új tagjainak titkos szavazással az alábbi személyeket választotta meg:

 

Elnök: Kovács József

Tag: Győri Anna Erika

Tag: Dr. Nagykáldi Attila:

 

- az MTBT korábbi tisztségviselői által hozott döntéseket teljes körűen jóváhagyta:

 

- a tagdíj mértékét 5000 (ötezer) Ft összegben állapította meg 2015-ben, illetve 6000 (hatezer) Ft összegben 2016-tól kezdődően, azzal, hogy nyugdíjasok és diákok a tagdíj felét fizetik.

Nyomtatás

Az egyesület elnökségének 2015. április 10-i határozata (vezető tisztségviselők lemondása, jelölő bizottság felkérése, új tagok felvétele)

Flesch István, a Felügyelő Bizottság elnöke, Mináry Erzsébet és Mányoki János FB-tagok március 24-én írásban tájékoztatták az elnökséget, hogy személyes okokból (betegség, családi és más elfoglaltság) lemondanak tisztségükről, mivel ezek az okok nehezítik az FB kellően összehangolt tevékenységét. Fodor Gábor ugyancsak bejelentette, hogy új munkaköre tartósan akadályozza tisztségének ellátásában, ezért lemond főtitkári megbízásáról.

Az elnökség a lemondásokat egyhangúlag tudomásul vette és a következő határozatot hozta:

Az Alapszabály 8.2 pontja értelmében a lemondásokat 60 napos határidővel fogadja el. A főtitkári, valamint a három FB-tisztségre a választást a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódó taggyűlésen volna célszerű megtartani (az Alapszabály szerint az FB tagjai maguk választják majd meg soraikból az FB elnökét.) Az elnökség javasolja, hogy az FB tagjai az Alapszabály szerinti 5 évre, a főtitkár pedig az elnökség jelenlegi mandátumának időtartamára, azaz 2018. október 7-ig kerüljön megválasztásra.

A jelöltek személyének kiválasztása céljából felkéri a jelölő bizottságban való részvételre Rüll Ildikót, Tasnádi Editet és Tóth Ágnest. Felkéri a jelölő bizottság tagjait, hogy válasszák meg a bizottság elnökét, majd az alapszabályban meghatározott kritériumok és összeférhetetlenség figyelembevételével, az egyesület tagjainak véleményét kikérve a jelölő bizottság tegyen javaslatot jelöltekre 2015. április 30-ig. Munkájuk elvégzéséről tájékoztassák az elnökséget, hogy az egyesület elnöke összehívhassa az új vezető tisztségviselők megválasztására hivatott taggyűlést, amelyet a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódóan lenne célszerű megtartani.

Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Pásztor Emese és Papp Katalin, illetve Pásztor Emese és Szabó István ajánlók támogatásával elfogadja dr. Mester Éva Cecília és Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella tagfelvételi kérelmét.

Nyomtatás

A 2015. február 24-i taggyűlés határozatai

Az Egyesület 2015. február 24-i megismételt taggyűlése, amelyen 19 fő vett részt, egyhangúlag:

  1.  elfogadta az Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját az FB 2014. évi ellenőrző tevékenységéről
  2. megválasztotta az Elnökség tagjának és egyben gazdasági titkárnak Illés Rékát a 2018. október 7-ig terjedő időszakra
  3. az Elnökség javaslatára megválasztotta Polonkai Zsuzsannát az Egyesület könyvelőjének határozatlan időszakra, s jóváhagyta díjazását.
Nyomtatás

Elnökségi döntés új tagok felvételéről és adomány elfogadásáról - 2015. február 20.

Az elnökség 2015. február 20-i egyhangú döntésével elfogadta Szőllőssy Balázs, Illés Réka és dr. Kriston Vízi József tagfelvételi kérelmét és tudomásul vette, hogy Gergely Ádám 2015. február 3-án megszüntette tagságát az egyesületben.  Az egyesület taglétszáma így 117 fő.

Az elnökség köszönettel elfogadta azt a 39.000 Ft adományt, amelyet Horváth László, egyesületünk tagja nyújtott a Magyar-Török Baráti Társaságnak ez év januárjában.

Nyomtatás

Elnökségi ülés, 2015. január 27.

Az egyesület elnöksége a január 27-i évi rendes taggyűlés után megtartott ülésén az alábbi kérdésekben hozott határozatot.

1.Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy

a.) Visoczki Istvánné gazdasági titkár lemondását azzal a nappal - de legkésőbb 2015. március 31-i hatállyal - fogadja el, amikor a következő taggyűlés megválasztja a gazdasági titkár utódját és a régi és az új gazdasági titkár között az iratok és pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra kerül.
b.) Az átadás-átvétel után az egyesület alelnöke gondoskodjék a számlavezető banknál az egyesületi bankszámla feletti rendelkezési jog haladéktalan módosításáról.

2. Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy

a.) Megállapodik Visoczki Istvánnéval az egyesületnek nyújtott könyvelési szolgáltatásra irányuló jogviszony kölcsönös megegyezéssel történő megszüntetéséről legkésőbb 2015. március 31-i hatállyal.

b) A jogviszony megszűnésének pontos időpontja az a nap, amikor Visoczki Istvánné és az egyesület új könyvelője között az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv aláírásra kerül és a tényleges átadás-átvétel is megtörténik. Az egyesület az ezt követő 8 napon belül kifizeti Visoczki Istvánnénak a 2015. évre esedékes éves könyvelési szolgáltatási díj időarányos részét.

c) A 2014. évi könyvelési szolgáltatás esedékes díja kifizetésre kerülhet Visoczki Istvánné részére, amint az illetékes hatóságoknak benyújtásra kerültek a jogszabályban előírt egyesületi beszámolók.

d) Megbízza az egyesület főtitkárát és a gazdasági titkárt, hogy az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumok figyelembevételével február 16-ig tegyenek javaslatot az elnökségnek új könyvelőre és a vele kötendő szerződésre.

3. Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy

a.) Az új gazdasági titkár-jelöltek személyének kiválasztása céljából felkéri a jelölő bizottságban való részvételre Rüll Ildikót, Tóth Ágnest és Oláh Pétert, tartalékként pedig Vásáry Istvánt, volt egyesületi elnökünket, amennyiben a jelölő bizottság valamelyik tagja tartósan akadályoztatva lenne feladata ellátásában.

b.) Felkéri a jelölő bizottságot, hogy az alapszabályban meghatározott kritériumok és összeférhetetlenség figyelembevételével, az egyesület tagjainak véleményét kikérve tegyen javaslatot jelöltekre 2015. február 16-ig, s munkájának elvégzéséről tájékoztassa az elnökséget, hogy az elnök összehívhassa a gazdasági titkár megválasztására hivatott taggyűlést.

4. Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Oláh Péter és Szabó István ajánlók támogatásával elfogadja Farkas Csaba tagfelvételi kérelmét.

Nyomtatás

Az egyesület 2015. évi rendes taggyűlése

Egyesületünk 2015. évi rendes taggyűlésére  január 27-én került sor 22 fő részvételével.

 

A taggyűlés egyhangú döntéssel elfogadta az elnökség beszámolóját az MTBT 2014.évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, továbbá javaslatát a 2015. évi gazdálkodás elveire. Tudomásul vette az elnökség tájékoztatását a 2013-2014. évi tagdíjfizetések egyesületi tagokra lebontott kimutatásáról

 

A 2015. évi tagdíj összegét 5.000 Ft-ban, diákok és nyugdíjasok számára 2.500 Ft-ban, befizetésének határidejét 2015. március elsejében állapította meg és felhatalmazta az elnökséget a 2013. és 2014. évi tagdíjhátralék beszedésére az érintett egyesületi tagoktól.

 

Mivel nem készült el az ellenőrző bizottság beszámolója  a testület költségvetési és pénzgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 2014. évben,  az a következő taggyűlésen kerül előterjesztésre.

 

A taggyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület új alapszabályát, majd határozott tiszteletbeli tagok felkéréséről.

 

Az egyéb napirendi pont alatt tájékoztatás hangzott el Visoczki Istvánné lemondásáról a gazdasági titkári tisztségről, illetve jelölő bizottság felállításáról és új könyvelő kiválasztásáról.