Yazdır

Macar-Türk Dostluk Derneğinin kim destekleyici üyesi olabilir?

Macar-Türk Dostluk Derneğinin kim destekleyici üyesi olabilir?

 

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesini düzenli ödentileri ile destekleyen herkes.

Destekleyici üyeler; derneğin amaçlarını yılda bir  düzenli ödentileri ile destekleyen Macar ya da yabancı, gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Destekleyici ödentileri bağışlarla karıştırılmamalı, çünkü bağışla hukuki üyelik iliskileri meydana gelemez. Destekleyici üyelik, asil üyeliğin ve onursal üyeliğin yanında MacarTürk Dostluk Derneğine üye olmanın bir çeşididir ve destekleyici üye düzenli, yani yılda bir sefer kendisinin üstlendiğı tutarı vadesi dolmadan öder (destekleyici üyelik ödentisi).

Destekleyici üye gerçek kişi ve tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişi kurucu tüzüğünde adı geçen temsilcisi yoluyla destekleyici üyelik hakklarından yararlanabilir.

Macaristan’da bulunma (tüzel kişi ile ilgili olarak Macaristan’da sicilli olma) destekleyici üyeligin ön şartı degildir.

Siyasi partiler ve faaliyeti derneğin amaçları ile uyum içinde olmayan tüzel kişiler destekleyici üye olamaz.

Kesinleşmiş  ve infaz emrine bağlı hapis cezasına mahkum edilmiş veya kamu haklarının kullanmasından men edilmiş kişiler derneğe destekleyici üye olamaz.

 

Destekleyici üyenin hakları

 

Destekleyici üye MacarTürk Dostluk Derneğinin etkinlikleri ve  toplantılarına (genel kurul ve başkanlık oturumları) katılma, söz alma ve soru sorma hakkına sahiptir. Tüzel kişi temsilcisi yoluyla destekleyici üyelik hakkından yaralanabilir. Destekleyici üye oy kullanamaz ve herhangi bir göreve seçilemez.

Yılda bir defa derneğin başkanı tarafından derneğin yıllık faaliyeti konusunda bilgilendirilir.

Macaristan’da yaşayan destekleyici üye istediği takdirde derneğin etkinlikleri konusunda devamlı bilgi alabilir.

Derneğin yıl sonu akşam yemeğine davet edilir ve aile fertleri ile birlikte katılabilir.

Dernek üyeleriyle aynı koşullar altında dernek kütüphanesinden kitapları ödünç alabilir.

Yıllık ödentisi karşılığında  destekleyici üyeye her yıl elektronik fatura gönderilir.

„MacarTürk Dostluk Derneğinin destekleyici üyesi” ünvanına hak kazanır.

 

Destekleyici üyenin yükümlülükleri

 

MacarTürk Dostluk Derneği tüzüğünün kendisine ait maddelerine uymakla ve üstlendiği yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdür. MacarTürk Dostluk Derneğinin amaçlarını tehlikeye sokmamalıdır.

 

Destekleyici üye nasıl olunabilir?

 

Gelecek üye MacarTürk Dostluk Derneğinin web sayfasından Destekleyici üyelik için müracaat formunu indirip doldurur ve Dernek Başkanlığından Beyannamesi ile üyeliğe alınmasını ister.

Tüzel kişiler; üyelik haklarını kullanacak tesmilcisi hakkında ayrı bir açıklama eklemelidir. MTDD tüzel kişinin tüzüğünü ya da sicil belgesini isteyebilir. 

Kabul konusunda ilk aşamada Başkanlık karar alır, fakat red edildiği takdirde itiraz edilebilir ve üye alınması konusunda ikinci aşamada genel kurul itiraz hakında karar verir, gereğini yapar.

Destekleyici üyelik, müracaatın Başkanlık ya da Genel Kurul tarafından kabul edilmesinden sonra, destekleyici üyelik ödentisinin derneğe ulaştığı gün başlar.

Destekleyici üye kabulünü isteyen beyannamesinde, isminin açıklanmasına izin verebilir ya da vermeyebilir. 

 

Destekleyici üyelik ödentisi nedir ve nasıl ödenir?

 

MacarTürk Dostluk Derneği gereğince destekleyici üye aidat ödemez, fakat Derneğe kendisinin üstlendiği düzenli ve sürekli bir destek verir, yani „mali katkıda bulunur”.

Macar ve yabancı özel kişiler için asgari destekleyici ödenti asil üyelerin yıllık aidati kadardır, yani şimdilik yılda 6000 Ft veya 20 Avro.  

Destekleyici üye müracaat beyannamesinde daha yüksek bir tutar ödemeyi de üstlenebilir. 

Macar ve yabancı tüzel kişinin mali katkısını müracaat esnasında söz konusu kurumun temsilcisi ile Derneğin Başkanlığı bir sözleşme çercevesinde saptar, fakat tutarı gerçek kişilerin ödediği miktarın 20 mislisinden daha az olamaz.

Destekleyici üyelik ödentisi nakit olarak ödenir, veya MTDD’nin banka hesabına yatırılabilir (HU22 1170 1004 2014 7150 0000 0000 SWIFT: OTPVHUHB).

Üyelik yıl içinde başladığı takdirde dahi taahüt edilen yıllık ödentinin tamamı ödenir.

Girişten sonraki yıllarda ödeme vadesi: söz konusu yılın Şubat ayının 10. günüdür.

Destekleyici üyelik ödentisinin ödenmesi destekleyici üyelik ilişkisinin ön şartıdır.

 

Destekleyici üyeliğe nasıl son verilir?

Destekleyici üyelik sona ermesi:

Destekleyici üyenin çıkması ile. Ayrılma isteği MTDD Başkanlığına yazılı olarak (elektronik yolla)  bildirilmelidir. Üyelik ilişkisi yazının ulaştığı gün sona erer.

Destekleyici üyenin çıkarılması ile. (Destekleyici üye faaliyeti, tutumu ya da ihmali ile MTDD’nin amaçlarının gerçekleşmesini engellediği, tehlikeye soktuğu hallerde ya da kesinleşmiş  ve infaz emrine bağlı hapis cezasına mahkum edildiği veya kamu haklarının kullanmasından men edildiği takdirde dernekten çıkarılır.)

Gerçek kişinin ölümüyle, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin iflas ya da başka nedenlerle son bulmasıyla.

Destekleyici üyelik ilişkisinin Dernek tarafından feshedilmesiyle. (Destekleyici üye Başkanlığın ek vade veren ve ihmalin sonucunu hatırlatan yazılı ikazlarına rağmen altı ay içinde destekleyici üyelik ödentisinin ödenmemesi halinde genel kurul kararı ile destekleyici üyelik feshedilir.)