Yazdır

Amaçlar ve üyelik

DERNEK VERİLERİ

1.Derneğin ismi: Macarca: Magyar-Török Baráti Társaság- Kısaltması: MTBT (bundan sonra Dernek olarak anılacaktır) – Türkçe: Macar-Türk Dostluk Derneği

2. Derneğin Merkezi ve posta adresi: 1062 Budapest VI., Bajza u. 54. mf. 1/1. (Nemzetek Háza)

3. Derneğin hukuki durumu: Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsündeki tüzel kişilik (Başkent Mahkemesinin ilgili karar numarası: 77.Pk.60.379/1993/32.)

4. Derneğin ana sayfası (yayınlanan içeriklere internet yoluyla erişim):www.magyar-torok-barati-tarsasag.com

5. Derneğin elektronik posta adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ; Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

6. Derneğin Macaristan'daki kayıt numarası: 01-02-0005183

7. Derneğin vergi numarası: 18047723-1-42

Derneğin 28 Ocak 2020 tarihindeki Genel Kurulunca kabul edilen tüzüğünden:

DERNEĞİN AMACI, FAALİYETİ VE ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

(Tüzüğün tam metni şu linkte Macarca bulunur.)

Derneğin amacı:

a) Macar ve Türk halkları arasındaki dostluk için çalışmak, çeşitli kültürel ilişkileri oluşturmak ve devamını sağlamak, gerek Macar gerekse Türk kültür ve tarihinin tanıtılmasına ve yayılmasına yardımcı olmak, Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin fikirsel, sanatsal ve kültürel değerlerin ve geleneklerin tanıtılması ile tanınmasına ve kabul edilmesine her iki ülkede katkıda bulunmak, gençlerin bilgi ve kültürünü yaşlarının özellikleri göz önünde bulundurularak bilinçli olarak geliştirmek, ülkedeki yetişkin eğitiminin amaçlarına hizmet etmek, yerel, ülkesel ve kamusal kültürel faaliyetlere katılmaktır.

b) Her iki ülkede; Macar ve Türk Kültür mirasının saklanması, kültürel değerlerinin çoğaltılması, bilimsel olarak araştırılması, gelecek kuşaklara bırakılması, Macar ve Türk kültürel mirasının korunması ile toplumsal faydanın sağlanması amaçtır.

c) Macar ve Türk toplumlarındaki insani ilişkilere, bir arada yaşama çıkarlarına yardım amacıyla iki ülkenin belediyeleri, başta yüksek eğitim olmak üzere her alanda eğitim kurumları, toplum, gençlik ve spor teşkilatları arasındaki ilişkilerin kurulmasının desteklenmesi, bu teşkilatların işbirliği yoluyla Türkiye ve Avrupa Birliği üye devletlerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktır.

d) Macar dış politika ve ekonomisi alanındaki bilimsel ve toplumsal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, Macar toplumunun dış politikaya ilişkin düşüncelerinin genişletilmesine katılmak, Macaristan'ın dış politika faaliyetlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin Avrupa'ya entegrasyonuna yardımcı olmaktır.

ÜYELİK İLİŞKİSİ

1. Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma talebinde bulunabilirler. Küçüklerin üyelik başvurularında; yasal temsilcilerinin onayını içeren yazılı beyana ihtiyaç vardır.

Üyelik çeşitleri

a) normal üyelik

b) onursal üyelik

c) destekleyici üyelik

Aynı üyelik çeşidinde olan üyeler eşit üyelik haklarına sahiptirler. Dernek üyeleri, genel kurula, - tam yetkili bir vekaletnameyle yetkilendirdikleri temsilcileri vasıtasıyla da- katılabilirler, - eğer oy kullanma hakları var ise - oylarını temsilcileri vasıtasıyla kullanabilirler ve görüş bildirebilirler.

Üyelik hakları başkasına devredilemez ve miras olarak bırakılamaz.

2. Normal üyelik

Giriş beyanında derneğin tüzüğünü kabul eden ve üyelik ilişkisinden kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmeyi üstlenen gerçek ve tüzel kişiler dernek normal üyeliğine seçilebilirler. Aidatın zamanında ödenmesi, normal üyeliğin meydana gelmesinin ve devamının da şartıdır.

Aday üye, uygun bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış giriş beyanının derneğe sunulması ile üyeliğe seçilmeyi isteyebilir. Beyannamede ek olarak üyeliğe giriş isteyenin iki dernek üyesi tarafından önerilmesi de gereklidir. Üyelik beyanında bulunan tüzel kişi ise, tüzel kişi adına temsile yetkili kişinin adının da belirtilmesi gerekir.

Üyeliğe giriş beyanını içeren dilekçe dernek başkanına hitaben yazılmalıdır ve normal üyeliğe seçilme, dernek başkanlığının basit usulde (yarıdan bir fazla oy ile) alacağı karar ile gerçekleşecektir.

Dernek normal üyelerinin hakları:

a) dernek genel kuruluna katılabilir, görüş bildirebilir, tartışabilir, sorular sorabilir, önerilerde bulunabilir ve oy kullanabilirler.

b) dernekte herhangi bir göreve seçilebilir ve başkasını seçebilirler. Normal üyelik hakkına sahip küçükler, sadece yaşlarına uygun olan ve derneği temsil etmelerini gerektirmeyecek dernek görevlerine seçilebilirler.

c) dernek etkinliklerine katılma hakkına sahiptirler.

d) dernek tarafından sağlanan hizmetlerden ve üyelere tanınan kolaylıklardan yararlanabilirler.

e) dernek yöneticilerinden ve görevlilerinden bilgi alabilirler.

Dernek normal üyelerinin yükümlülükleri:

a) dernek tüzüğü ile yönetmeliklerine ve dernek organlarının alacağı kararlara uymak

b) derneğin faaliyetleri ile ilgili gönüllü olarak üstlendikleri görevleri tamamlamak ve derneğin amaçlarını gerçekleştirilmesine kendilerinden beklenebilecek ölçüde katkıda bulunmak.

c) gecikmeksizin üyelik aidatlarını ödemek

d) derneğin faaliyetlerini ve amacını gerçekleştirmesini tehlikeye atmamak

3. Onursal üyelik:

Dernek yararına yaptığı üstün faaliyetlerle derneğin amacını gerçekleştirmeye yardım eden ve bu amacı destekleyen kişiler genel kurulun kararı ile derneğe onursal üye olarak kabul edilebilirler.

Onursal üyeler derneğin etkinliklerine davet edilebilirler. Onursal üye genel kurulda sadece görüş beyan etme hakkına sahiptir,- herhangi bir göreve seçilemezler, istisnası onursal görevlerdir. Oy kullanma hakları yoktur ve aidat ödeme mükellefiyetleri yoktur. Tüzüğün kendisine ait düzenlemeleri içeren hükümlerine uyma mecburiyetleri vardır ve derneğin amaçlarını tehlikeye sokamazlar.

Onursal üyeliğin kabulüne dair kararı genel kurul alır. Üyelik davet edilen kişinin kabulü ile meydana gelir.

Dernek genel kurulu beş yıl için onursal başkan seçebilir.Tüzükte belirtilen üyelik şartlarına haiz ve önceki dönemlerde uzun yıllar dernek başkanlığı yapmış kişiler bu göreve önerilebilirler.

4. Destekleyici üyelik:

Derneğin faaliyetine düzenli ve devamlı maddi destekte bulunmayı taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişiler derneğin destekleyici üyesi olabilirler. Derneğin faaliyetine sadece maddi katkı sağlayarak katılırlar.

Tüzel kişiler destekleyici üyelik haklarını temsilcileri vasıtasıyla kullanırlar. Destekleyici üye gerçek kişi ise şahsen, tüzel kişi ise temsilcisi vasıtasıyla , derneğin oturumlarına katılabilirler, oy hakkına sahip değildirler, herhangi bir göreve seçilemezler, üyelik aidatı ödemeleri gerekmemektedir ancak taahhüt etmiş oldukları maddi desteği derneğe vermek yükümü altındadırlar. Tüzükte belirtilen destekleyici üyelik düzenlemelerine uymak mecburiyetindedirler ve derneğin amacını tehlikeye sokamazlar.

Destekleyici üyeliğe kabul hususunda başkanlık karar alır. Bu karara genel kurul nezdinde itiraz edilebilir. İtirazı genel kurul neticelendirir.

5. Dernek üyeleri, yöneticileri ve denetçileri; dernek organları tarafından alınan, kanuna veya tüzüğe aykırı kararların yürürlükten kaldırılmasını, mahkemeden isteyebilirler.

Mahkemeye başvuru hakkı olan kişiler kanuna ve tüzüğe aykırı kararı öğrendikleri veya öğrenmelerinin mümkün olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde kararın yürürlükten kaldırılması için dava açılabilirler. Dava açma hakkı her halükarda bir senelik hak düşüm süresine tabidir.

Kanun ve tüzüğe aykırı kararın alınmasına oylarıyla katılanlar dava hakkına sahip değildirler. Hata, hile, tehdit halleri istisna teşkil eder.

6. Üyeliğin son bulması

a) Üyelikten çıkış dernek temsilcisine yapılacak yazılı beyan ile olur. Üyelikten çıkma beyanı temsilciye ulaştığı günden itibaren üyelikten çıkma gerçekleşmiş sayılır.

b) üyenin ihracı ile

c) üyenin ölümü veya tüzel kişiliğin hukuken sona ermesi ile;

d) üyelikten çıkarma yolu ile

Ad b) Başkanlık üyelikten ihraç konusunda ilk derece karar organıdır, ikinci derece karar organı olarak genel kurul gereğini yapar. Başkanlık üyelerinin yada onursal üyelerin disiplin sorunu varsa bu hal dahilinde genel kurul ilk derece karar organıdır.

Dernek üyeliğinden ihraç edilme şartları:

- üye; faaliyeti, tutumu ya da ihmali ile derneğin amacının gerçekleştirilmesini tehlikeye atıyor ise, (üyelik aidatının ödenmemesi hali bu madde içinde değerlendirilmemektedir)

- hakkında alınmış ve kesinleşmiş, bir mahkumiyet ya da kamu haklarından yoksun bırakılma kararı var ise.

Bu türlü durumlarda üyelikten ihraç yerine ihtar da verilebilir. İhtar için üyenin sebebiyet verdiği ihraç nedenlerinin ağırlığına, temadi gösterip göstermediğine bakılmalıdır. İhtar prosedürü ihraç durumunda uygulanacak olan prosedürle aynı kurallara tabidir.

Üyelikten ihraçta başkanlık birinci derece karar organıdır, istisnası; başkanlık organındaki üyelerin ihracıdır. Üyelikten ihraç sebebi ayrıntıları ile belirtilmek suretiyle olgular açıkça ortaya konularak ve deliller eklenerek prosedür herhangi bir dernek üyesi tarafından da yazılı olarak başlatılabilir. Prosedürün başlatılması hususunda kararı başkan alır. İhraç edilecek üyeye prosedürün başlatıldığını, ortaya konulan sebepleri bu sebeplerin delillerini bildirerek, kendisini savunmasına ve karşı delillerini bildirmesine olanak vermek gerekmektedir ve bu prosedür sırasında bir vekil ile hukuken kendisini temsil ettirme hakkı vardır. Başkanlığın karar oturumuna üye davet edilmeli ve bu oturumda kendisini savunma hakkı sağlanmalıdır.

Başkanlığın ihraç kararı üyeye yazılı olarak bildirilmelidir. Karar; ihraca sebep veren nedenleri, olguları ve o olguların delillerini içermelidir. Ayrıca itiraza ilişkin itiraz yolları ve bu husustaki bilgiler de kararda tam ve eksiksiz olarak belirtilmelidir.

İhraç edilen üyenin kararı tebellüğ ettiği tarihten itibaren on beş gün içinde ihraç kararına karşı dernek genel kuruluna itiraz hakkı vardır. İtirazda, ihraç kararının hangi sebeple değiştirilmesi gerektiği belirtilmelidir (tüzüğün çiğnenmesi de dahil olmak üzere hukuka aykırılık sebebi ile- kararın gerekçesiz olması sebebi ile). Üye itiraz sebeplerini delillendirmek mecburiyetindedir. Genel kurulu toplantıya davet etme hakkı olan kişi; itirazı inceler ve görüşülmeye uygun olup olmadığı kararını otuz gün içinde alır. İhraç kararına karşı yapılan itiraz genel kurulda görüşülmeye uygun ise, en geç otuz gün içinde dernek genel kurulunu toplantıya çağırmalıdır. İhraç kararına itiraz eden üyenin genel kurula katılımına olanak verilmeli ve genel kurulda savunma hakkı sağlanmalıdır. Ancak, itirazın neticelendirileceği karar sırasında oy kullanamaz.

İhraç durumunda üyenin üyelik ilişkisi şu tarihlerde biter:

- İhraç kararının başkanlık tarafından alınması halinde, kararın tebellüğünden itibaren on beş gün geçmekle ve bu müddet içinde karara karşı itiraz edilmemekle, itirazın yapıldığı takdirde ve ya ihraç kararının başkanlık organındaki üyeleri hakkında alındıǧında kararın genel kurul tarafından onaylanmasıyla.

Ad d) Üyelik aidatını dernek tüzüğünde belirtilen tarihten sonraki 6 ay içinde ödemeyen normal üye üyelikten genel kurulun gizli oylama sonucunda alacağı bir karar ile ve bu karardan itibaren otuz gün geçmekle çıkartılır. Üyelikten çıkartma prosedürü başkanlık tarafından normal üyeye ihtarın gönderilmesiyle baslar ve bu ihtarda aidatın ödenmesi icin ek müddet verilerek ödenmemesi halindeki hukuki müeyyideler de bildirilir. Üyeye gönderilecek yazılı ihtarda, ihtar temelsiz ise ya da üyenin ihmalde haklı sebebi var ise, bu hususlara ilişkin olgu ve delillerini bildirmesi istenilmelidir. Ayrıca ihtarda muhtemel ödeme kolaylıkları hususunda da bilgi verilmelidir. Bu ihtarın sonuçsuz kalması üzerine genel kurul çıkarma kararı alır.

Destekleyici üye üstlendiği mükellefiyetleri yerine getirmediği takdirde aynı usule tabidir.

Üyelikten çıkarma durumunda üyelik ilişkisi verilen mehlin bitiminde sona erer.

7. Dernek üyelerinin listesi

Dernek başkanlığı üye listesi düzenleyerek üyelerin ad ve adreslerini kayıt altına almalıdır.

Üyelik ilişkisi sona eren üyenin ad ve adresi derhal üye listesinden silinmelidir.

Dernek üyeliğine kabul edilen kişinin ad ve adresi derhal üye listesine kaydolunmalıdır.

Güncel üye listesi yürürlükte olan tüzüğe eklenmelidir.

Başkanlık, üye listesine dahil kişilerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamalıdır.

ÜYELİK AİDATI:

Dernek üyeliğine girişte ve üyelik ilişkisinin devamı süresince, her yıl üyelik aidatı ödenmelidir.

Üyelik aidatı üye başına yıllık 6000 (altı bin) Ft. Emekli ve gündüz eğitimine tabi öğrenciler aidatın yarısını öderler. Yıl içinde üyeliğe giriş halinde giriş ayından başlayarak yıl sonuna kadar aidat aylara orantılı olarak hesaplanarak ödenmelidir. Bu hesaplamada üyeliğe giriş ayı tam ay olarak sayılır. Aidatların her yıl Şubat ayının 10. gününe kadar ödenmesi gerekir. Aidat ödemeleri; nakit olarak mali işlerden sorumlu sekretere ya da doğrudan derneğin banka hesabına yapılmalıdır.

Genel Kurulun 28 Ocak 2020 tarihinde alınan kararına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren üyelik aidatı emekli ve gündüz eğitimine tabi öğrenciler için 4000 (dört bin), diğer üyeler için 7000 (yedi bin) Ft.

Destekleyici üyelik yıllık aidatının asgari miktarı ise 7000 (yedi bin) Ft ve ya 20 avrodur.